Visie & opvoedingsproject

De onderwijsvisie van Pius X en THHI is ingebed in het opvoedingsproject van de Broeders van Liefde.

ALLE JONGEREN KANSEN GEVEN EN UITDAGEN
Wij willen jongeren en personeel alle kansen geven. Iedereen wordt op het gepaste niveau uitgedaagd. Hierbij wordt zelfkennis, zelfsturing en verantwoordelijkheid gestimuleerd. Leerkrachten hanteren diverse leerstijlen in een aangepaste context met een combinatie van multifunctionele lokalen en instructieruimtes.

INCLUSIE
Wij kiezen voor een realistische inclusie waarbij we elke leerling en ieder personeelslid uitdagen zich te ontwikkelen. Er moet ruimte zijn voor leren leren bij iedereen. Kwaliteitsvol onderwijs en zorg horen samen en zijn in balans. Leerlingen zijn niet gelijk, maar ze verdienen gelijke onderwijskansen. Er is extra ondersteuning voor de leerlingen die het moeilijker hebben. Er is extra uitdaging voor hen die dat nodig hebben. Wij pleiten voor onderwijs en zorg op maat. De school draagt de verantwoordelijkheid om haar onderwijs juist af te stemmen op het niveau van leerling, klas of groep. Diversiteit is hier net een meerwaarde. De school nodigt uit om verbindend te zijn tussen leerlingen, personeel, ouders en externe partners. Het is een plaats van ontmoeten.

LEERLINGEN LEREN OMGAAN MET DIVERSITEIT
Wij willen onze leerlingen leren omgaan met diversiteit, zodat ze leren samenwerken, complexe taken leren uitvoeren in homogene en heterogene groepen. Leerlingen leren het anders-zijn van iedereen zien. De school is een transparante omgeving waarin dit mogelijk gemaakt wordt. Het is een omgeving die toelaat te ontmoeten, te overleggen en samen te werken zodat de unieke sterktes van iedere mens ruimte krijgt om zich te ontplooien. Zo worden vaardigheden, attitudes én kennis ontwikkeld om zich voor te bereiden op de maatschappij en het levenslang leren.

GEEN TUSSENSCHOTTEN, WEL DOMEINEN
De ASO/BSO/TSO-hiërarchie maakt plaats voor een talent- en leerlinggerichte benadering waarbij leerling en personeelslid uitgedaagd wordt en tot zijn recht komt volgens de eigen mogelijkheden. De school organiseert het onderwijs in gelijkwaardige domeinen die ten opzichte van elkaar een horizontale positie innemen.

TALENTGERICHT ONDERWIJS
Wij willen iedereen uitdagen door talentgericht onderwijs waarbij we focussen op de sterktes van iedereen en dit binnen een flexibel en maatgericht aanbod. We stemmen onze onderwijsdidactiek af op meervoudige intelligentie (cognitief, verbaal, mathematisch, grafisch, muzisch, motorisch, empathisch, spiritueel, relationeel, cultureel, visueel, auditief, …). Talenten zien we niet louter vakspecifiek, maar plaatsen we in een brede context. We werken daar waar dat mogelijk en wenselijk is project- en procesmatig. Instructietijd wordt gecombineerd met individueel leren en werken en leren in groep. Er is gerichte coaching. In multifunctionele ruimtes is het mogelijk om te differentiëren. Het gaat om groeien en excelleren, om stimulansen krijgen, om gemotiveerd en geprikkeld blijven. Dit wordt ondersteund door remediëring en doordachte feedback. De onderwijskansen worden vergroot met flexibele leertrajecten, duaal leren, co-teaching, …

COMPETENTIEONTWIKKELEND LEREN
Wij willen jongeren opvoeden tot evenwichtige jong-volwassenen en hen leren omgaan met kennis in de brede zin als voorbereiding op het voortstuderen, een mooie job en een volwaardige plaats in de maatschappij. De school verhoogt de competentie van jongeren om de kwaliteit van leven en samenleven verder te verbeteren. We kiezen resoluut voor competentieontwikkelend leren waarbij de mogelijkheid wordt geboden om het eigen leren in handen te nemen. Kennis, vaardigheden, attitudes, context, verantwoordelijkheid en autonomie zijn belangrijk. Deze componenten bepalen de complexiteit van een competentie (persoonlijk, sociaal, beroeps- en wetenschappelijke competenties, …)

MULTIDISCIPLINAIR EN ZELFSTUREND
Leerkrachten werken in hoge mate multidisciplinair en zelfsturend. Teams nemen samen de totale zorg op voor een leerlingengroep waarbij de leerkracht coach is. Teams zijn samen en integraal verantwoordelijk voor het totale leerproces, inclusief de begeleiding van de leerlingen en de relatie met de ouders. Leerkracht zijn, betekent het verzorgen van het leerproces en evaluatie van leerlingen, het begeleiden van studie-oriëntering en talentontwikkeling, het coachen van leerlingen met leerhindernissen om het leer- en ontwikkelingsvermogen te stimuleren, het creëren van een uitnodigend leer- en leefklimaat.