Zorgbeleid & begeleiding

Kreeg je in de lagere school extra ondersteuning? Geef zeker aan bij je inschrijving welke hulp je vroeger kreeg. Dat kan ook bij ons. We bespreken samen met jou, je ouders en de leerkrachten wat nodig en haalbaar is. Breng je Baso-fiche mee als je die van je basisschool al gekregen hebt. Wij geven alles door aan het begeleidingsteam.

Goede begeleiding steunt op een goed leef- en leerklimaat.

Daar zorgen we allemaal samen voor: leerlingen, leerkrachten, ouders, opvoeders en directie.

Goede begeleiding steunt op overleg tussen verschillende spilfiguren.

Spilfiguren zijn in de eerste plaats leerlingen, leerkrachten (klasleraar) en ouders. Een elektronisch leerlingvolgsysteem, regelmatige klassenraden, externe contacten en geregeld overleg helpen ons hierbij. Eén keer per week zitten we samen in ‘groot team’ (met CLB-medewerkers) en één keer per week zitten we samen in ‘klein team’ (enkel begeleiding).

Goede begeleiding vereist openheid ten overstaan van de leerling, de leerkracht en de ouders.

Leerlingen, leerkrachten en ouders kunnen bij ons terecht en op hun vragen zullen we reageren. Waar nodig nemen we zelf initiatief.

Goede begeleiding vereist contact met de thuisbasis.

We vinden de betrokkenheid van ouders belangrijk. We contacteren ouders telefonisch, via de agenda of via Smartschool als het nodig is. Elk trimester organiseren we oudercontacten en leerlingcontacten. Indien nodig kan je de begeleiding ook telefonisch, via het secretariaat van de school (013 66 22 27 of 013 67 02 76), bereiken. Samen komen we er wel.

Goede begeleiding is teamwork. Nieuwe leerkrachten kunnen rekenen op de ondersteuning van het volledige leerkrachtenteam, de begeleidingsdienst en in het bijzonder de aanvangsbegeleider.

‘Waakzame zorg’

We zijn meer dan een school waar leerlingen een sterke opleiding krijgen. Al onze leerlingen hebben het recht om zich goed te voelen. Want je goed voelen, helpt om op school succesvol te zijn.

We streven naar een warme en duidelijke aanwezigheid in onze omgang met anderen.

Directie, leerkrachten, opvoeders, leerlingen en begeleiders dragen hierin allemaal hun verantwoordelijkheid.

Waakzaamheid betekent duidelijke grenzen stellen en ingrijpen waar nodig.

Zorg betekent ondersteunen, begrijpen en helpen.

Samen werken we aan een krachtige opvoedingsstijl, thuis, op school en in de samenleving.

Ondersteuning waar nodig

Een brede basiszorg is er voor al onze leerlingen. Voor leerlingen met extra noden zijn er eventueel ReDiCoDi-maatregelen mogelijk.

– We baseren ons op ‘het principe van gedeelde verantwoordelijkheid’. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar aandeel in de gemaakte afspraken.

Bij het niet naleven van regels of afspraken of bij een gebrekkige studieattitude kan een opvolggesprek, een volgkaart of een herstelgesprek een uitweg bieden. Naast corrigeren, blijft sanctioneren een optie; altijd met als doel: positief gedrag stimuleren.

De begeleiding overlegt wekelijks met het CLB. Soms is het, in overleg met de betrokkenen, nodig om extra ondersteuning of externe hulp (CGG, CAW, CAD, …) aan te vragen.

Onze GOK-leerkrachten werken aan Gelijke OnderwijsKansen. Ze werken rond het thema positief zelfbeeld en sociale competenties bij bij leerlingen. De leerlingen werken in een groeimap en we houden enquêtes i.v.m. welbevinden op school en thuis. Op die manier kunnen we het welbevinden meten en kunnen we verder met hen in gesprek gaan tijdens onze leerlingencontacten.